Bioenergoterapia

Bioenergoterapia jest uznaną formą terapii, pozwalającą w naturalny sposób uaktywnić procesy samouzdrawiania organizmów. Jest to całokształt nieinwazyjnych metod oddziaływania na organizm drogą wyrównania energetyki człowieka. Ma na celu eliminację stanu chorobowego, oczyszczenie ze złogów, regenerację uszkodzonych tkanek, przywrócenie sprawności funkcjonalnej poszczególnych narządów.

Uprawnienia zawodowe

Bioenergoterapia jest zawodem w rozumieniu Ustawy o zawodach, oraz zawodem rzemieślniczym. Po pozytywnym zakończeniu naszego szkolenia absolwenci uzyskują prawo do stanięcia przed państwową komisją Izby Rzemieślniczej, a po zdaniu egzaminu uzyskują prawo do zawodowego wykonywania bioenergoterapii w krajach Unii Europejskiej (EuroPass).

Praktyka oraz teoria online

Nasz Kurs ma też tą przewagę, że może być robiony etapami – nie ma bowiem znaczenia, czy szkolenie zrobisz w ciągu miesiąca, czy roku. Poszczególne etapy możesz dostosować do swoich możliwości czasowych.

Uczestnik każdego z trzech kursów otrzyma bogaty podręcznik oraz dostęp do materiałów dodatkowych na naszej platformie edukacyjnej- dzięki czemu przerabiany materiał będzie dostępny przez wiele dni po kursie. Znajdziesz tam też nowości oraz filmy instruktażowe.

Zapraszamy na eksternistyczny kurs bioenergoterapii-online 160 godzin, przygotowujący do zawodowego stosowania. Całość kursu prowadzona jest poprzez platformę edukacyjną. Cena kursu to 2870 zł. Przeznaczony jest dla osób, które chciały by się doskonalić w tym kierunku, ale niestety nie mogą uczestniczyć w zjazdach praktycznych. Kurs składa się z bogatego materiału w postaci wykładów, prezentacji i nagrań filmowych. 

 • Kurs ten zawiera poszczególne moduły:
  • podstawy energoterapii
  • czakroterapia
  • bioenergoterapia klasyczna
  • podstawy anatomii i fizjologii
  • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna (w teorii)

Osoby, które chciały by przystąpić do egzaminu państwowego powinny dodatkowo ukończyć Kurs przedegzaminacyjny online stopnia czeladniczego lub mistrzowskiego- w zależności od stażu pracy.

Samorząd rzemiosła, doskonaląc przez lata system własny egzaminów zawsze wiele uwagi poświęcał poziomowi organizacyjnemu egzaminowania, troszczył się o właściwy dobór egzaminatorów i organizował proces ich doskonalenia. Wewnętrzne przepisy (ustalił to MEN) określają kwalifikacje formalne (np. tytuł mistrza i trzyletnia praktyka czy tytuł inżyniera w zawodzie i dwuletnia praktyka) kandydata do pracy w komisji. Ponadto musi on wykazać przygotowanie pedagogiczne. Kandydaci ze środowiska rzemieślniczego powinni uzyskać rekomendację cechu. Ustalono, jako zasadę, iż w chwili powołania do pracy w komisji kandydat nie powinien przekroczyć 65 roku życia. Członkowie komisji są powoływani na okres kadencji trwającej cztery lata, oczywiście z prawem powtórnego powołania na kolejną kadencję. Po powołaniu członkowie komisji są kierowani na organizowane przez izby rzemieślnicze szkolenia z dziedziny metodyki egzaminowania, zasad formalnych pracy komisji, trybu przeprowadzania egzaminów. Zapis stosownej uchwały Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego wyklucza możliwość udziału w sesjach egzaminacyjnych osób, które w takim szkoleniu nie uczestniczyły.

Niniejszy kurs ma za zadanie przygotowanie do egzaminu mistrzowskiego w zawodzie Bioenergoterapeuta.

Egzamin praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne kandydata. Egzamin przeprowadza się w zakładzie rzemieślniczym lub w warsztatach szkoleniowych pod nadzorem dwóch członków komisji egzaminacyjnej. Nie może on być dłuższy niż 24 godziny łącznie w okresie trzech dni.
Egzamin teoretyczny z kolei odbywa się w formie pisemnej i ustnej.
Na egzaminie pisemnym zdaje się z rachunkowości zawodowej, dokumentacji działalności gospodarczej, rysunku zawodowego, zasad BHP i ochrony ppoż., podstawowych zasad ochrony środowiska, podstawowych przepisów prawa pracy oraz podstawowej problematyki prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem. Egzamin ustny obejmuje: technologię, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. 2012, poz. 1117), oraz na podstawie art. 3 ust. 4 Ustawy o Rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1182, ze zm.).

Rozporządzenie określa w szczególności warunki dopuszczania do egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza, oraz sposób przeprowadzania egzaminów.

Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych; określa ono zasady organizacji, wzory dokumentów, itd. , zastąpiło ono dotychczasowe rozporządzenie MEiN z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej (…. czyli obejmuje też kursy prowadzone na zasadach z wcześniejszego rozporządzenia)