Bioenergoterapia

Bioenergoterapia jest uznaną formą terapii, pozwalającą w naturalny sposób uaktywnić procesy samouzdrawiania organizmów. Jest to całokształt nieinwazyjnych metod oddziaływania na organizm drogą wyrównania energetyki człowieka. Ma na celu eliminację stanu chorobowego, oczyszczenie ze złogów, regenerację uszkodzonych tkanek, przywrócenie sprawności funkcjonalnej poszczególnych narządów.

Uprawnienia zawodowe

Bioenergoterapia jest zawodem w rozumieniu Ustawy o zawodach, oraz zawodem rzemieślniczym. Po pozytywnym zakończeniu naszego szkolenia absolwenci uzyskują prawo do stanięcia przed państwową komisją Izby Rzemieślniczej, a po zdaniu egzaminu uzyskują prawo do zawodowego wykonywania bioenergoterapii w krajach Unii Europejskiej (EuroPass).

Praktyka oraz teoria online

Nasz Kurs ma też tą przewagę, że może być robiony etapami – nie ma bowiem znaczenia, czy szkolenie zrobisz w ciągu miesiąca, czy roku. Poszczególne etapy możesz dostosować do swoich możliwości czasowych.

Uczestnik każdego z trzech kursów otrzyma bogaty podręcznik oraz dostęp do materiałów dodatkowych na naszej platformie edukacyjnej- dzięki czemu przerabiany materiał będzie dostępny przez wiele dni po kursie. Znajdziesz tam też nowości oraz filmy instruktażowe.

Kurs bioenergoterapia st.1 jest kursem podstawowym online przygotowującym z  teorii oraz ćwiczeń do pracy w zakresie bioenergoterapii. Kurs zawiera materiał 60 godzin nauki.

 • poznasz najważniejsze filozofie i paradygmat, na którym opiera się bioenergoterapia
 • wykonasz mnóstwo ćwiczeń, dzięki którym uwrażliwisz się na odczuwanie energii w sobie i w innych ludziach. Kurs zawiera wiele autorskich technik i metod- poznasz je i zastosujesz
 • poznasz różne wzorce energii i ich wibracje oraz kolory, a także dowiesz się, czym one różnią się wzajemnie od siebie 

A ponadto nauczysz się

– wchodzić w specjalny stan umysłu dający wgląd w dolegliwości pacjenta

– odczuwać przepływ energii oraz zarządzać nią

– oczyszczać, doenergetyzować oraz udrażniać kanały przepływu bioenergii

– skanować aurę ciała, diagnozować jej stan

– postrzegać czakry, ich struktury oraz funkcje- na poziomie fizycznym, psychicznym i duchowym

– poznasz podstawy Anatomii i fizjologii

Po tym kursie zdobędziesz już stopień ucznia bioenergoterapii, co pozwoli Tobie legalnie otworzyć gabinet i praktykować. Dzięki materiałowi online na platformie wielokrotnie przećwiczysz i utrwalisz sobie wiedzę na poziomie teoretycznym i praktycznym. To najbogatszy i najlepszy kurs od 2017 roku, a Ty otrzymasz jego poprawioną najnowszą wersję.

Natura, czyli zdrowie

Życie nie zawsze płynie gładko, lecz gdy ktoś całymi dniami zmuszony jest popychać swoje ciało siłą woli oznacza to, że dynamika i kondycja energetyczna jego ciała została zakłócona narażając go na choroby. Z ewolucyjnego punktu widzenia każda komórka obdarzona jest czuciem. Gdy ogarną Ciebie zbyt bolesne emocje, tkanki skurczą się i przepływ energii zostanie zablokowany.

Bioenergoterapeuta odnajduje i usuwa blokady oraz pomaga pacjentowi usunąć traumę z pamięci komórkowej ciała.

Zdrowie objawia się żywotnością ciała, którą można dostrzec w bystrości spojrzenia, kolorze i cieple skóry, spontaniczności wyrazu, postawie ciała oraz elastyczności i gracji ruchów.

Czakry spełniają wiele funkcji w ciele fizycznym i w ciałach subtelnych człowieka. Na osi centralnego kanału energetycznego {wg Ajurwedy) znajduje się siedem czakr głównych. Wpływa do nich energia przemieszczająca się kanałami tworząc jej skupiska, zwane na wschodzie ćakrami czyli "kołami życia".

Czakroterapia jest formą leczenia organizmu ludzkiego poprzez oddziaływanie energetyczne na suszumnę oraz poszczególne czakry.

Czakry to ośrodki energetyczne, pełniące rolę swego rodzaju mikro elektrowni, zasilających ludzkie ciało. Fizyczne działanieludzkiego organizmu jest całkowicie zależne od odpowiedniej ilości życiodajnej energii – prany. Bez niej w ciele człowieka pod wpływem braku energii rozwijają się choroby, a także zachodzi ogólna degeneracja i pogorszenie działanie organów i narządów.

Te ośrodki energetyczne odpowiadają określonym narządom i funkcjom życiowym w ludzkim organizmie. Tak, jak każdy z nas wyposażony jest w różne organy – nerki, wątrobę, serce, mózg, tak samo posiadamy ośrodki energetyczne, sprawujące kontrolę nad prawidłowym działaniem swoich fizycznych odpowiedników. Czakry rozciągają się poprzez sferę fizyczną i auryczną – mają dwojaki charakter, stąd ich specyficzne działanie na ciało.

Główną funkcją czakr jest przechwytywanie i rozprowadzanie energii życiowej po ludzkim ciele.

Pełnią też funkcję kontroli pracy gruczołów dokrewnych i wszystkich narządów w ciele. 

Poziom wibracji pól ma zdecydowanie charakter informacyjno- treściowy.

Należy przyjąć założenie, że kiedy wibracje energii są niższe i tworzą gęstą energię lub wręcz materię, zdecydowanie wzrasta ich aspekt energetyczny. Kiedy zaś tworzą ciała subtelne, pola energii subtelnej, pola świadomości, pola pamięci, wtedy dominującym aspektem jest informacja.

 

Poszczególne pola energii tworzące zarazem systemy i podsystemy energetyczno-informacyjne posiadają bardzo ważną zdolność -zdolność komunikacji oraz pamięć magazynującą

Pola energetyczne potrafią przekazywać sobie różne informacje, wspierać się energetycznie, uzupełniać braki energii, porządkować swój system, samo naprawiać się samo regulować. Wszystko to dzieje się po to, by zachować równowagę energetyczną w ciele fizycznym, eterycznym, emocjonalnym, umyśle i duszy człowieka. Dzięki temu człowiek może żyć, doskonalić się i rozwijać duchowo. Jeżeli takiej równowagi jest brak powstaje choroba, odczucie braku sił życiowych, rozchwianie emocjonalne, a nawet osłabienie pracy umysłu.

 

Żeby lepiej zrozumieć ten proces, omówię go na przykładzie pracy wątroby. Energia związana z nią, ta wewnętrzna i ta zewnętrzna - to pole energii wątroby. Kiedy myślimy o tym polu jako magazynie energii, zbiorniku sił życiowych, wtedy określamy jego wartość energetyczną (aspekt energetyczny)- kiedy energia życiowa w danym organie obniża się, stan ten określamy jako niedobór; jeżeli jest jej za dużo określamy to jako nadmiar.

Trzecie zaburzenie, to brak ruchu energii w organach, tkankach, komórkach. Tworzą się wtedy zastoje energii, tak zwane -martwe pola. Jeżeli przyjrzymy się tej samej wątrobie pod kątem jej wyjątkowej i skomplikowanej funkcji, jakie spełnia w ciele człowieka, jej fizjologii, wtedy dominować będzie -aspekt informacyjny.

Ten aspekt informacyjny może mieć jeszcze subtelniejszy poziom. Kiedy np. człowiek ma w sobie wiele gniewu, nienawiści czy zła, wtedy takie uczucia i emocje również negatywnie wpływają na pracę wątroby. Można za tym postawić tezę, że ważniejsze organy naszego ciała, mają również swoje odpowiedniki ciał subtelnych, czyli ciało eteryczne, emocjonalne i pewnego rodzaju mentalną świadomość, oraz pamięć. 

Zapraszamy na eksternistyczny kurs bioenergoterapii-online 160 godzin, przygotowujący do zawodowego stosowania. Całość kursu prowadzona jest poprzez platformę edukacyjną. Cena kursu to 2870 zł. Przeznaczony jest dla osób, które chciały by się doskonalić w tym kierunku, ale niestety nie mogą uczestniczyć w zjazdach praktycznych. Kurs składa się z bogatego materiału w postaci wykładów, prezentacji i nagrań filmowych. 

 • Kurs ten zawiera poszczególne moduły:
  • podstawy energoterapii
  • czakroterapia
  • bioenergoterapia klasyczna
  • podstawy anatomii i fizjologii
  • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna (w teorii)

Osoby, które chciały by przystąpić do egzaminu państwowego powinny dodatkowo ukończyć Kurs przedegzaminacyjny online stopnia czeladniczego lub mistrzowskiego- w zależności od stażu pracy.

Samorząd rzemiosła, doskonaląc przez lata system własny egzaminów zawsze wiele uwagi poświęcał poziomowi organizacyjnemu egzaminowania, troszczył się o właściwy dobór egzaminatorów i organizował proces ich doskonalenia. Wewnętrzne przepisy (ustalił to MEN) określają kwalifikacje formalne (np. tytuł mistrza i trzyletnia praktyka czy tytuł inżyniera w zawodzie i dwuletnia praktyka) kandydata do pracy w komisji. Ponadto musi on wykazać przygotowanie pedagogiczne. Kandydaci ze środowiska rzemieślniczego powinni uzyskać rekomendację cechu. Ustalono, jako zasadę, iż w chwili powołania do pracy w komisji kandydat nie powinien przekroczyć 65 roku życia. Członkowie komisji są powoływani na okres kadencji trwającej cztery lata, oczywiście z prawem powtórnego powołania na kolejną kadencję. Po powołaniu członkowie komisji są kierowani na organizowane przez izby rzemieślnicze szkolenia z dziedziny metodyki egzaminowania, zasad formalnych pracy komisji, trybu przeprowadzania egzaminów. Zapis stosownej uchwały Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego wyklucza możliwość udziału w sesjach egzaminacyjnych osób, które w takim szkoleniu nie uczestniczyły.

Niniejszy kurs ma za zadanie przygotowanie do egzaminu mistrzowskiego w zawodzie Bioenergoterapeuta.

Egzamin praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne kandydata. Egzamin przeprowadza się w zakładzie rzemieślniczym lub w warsztatach szkoleniowych pod nadzorem dwóch członków komisji egzaminacyjnej. Nie może on być dłuższy niż 24 godziny łącznie w okresie trzech dni.
Egzamin teoretyczny z kolei odbywa się w formie pisemnej i ustnej.
Na egzaminie pisemnym zdaje się z rachunkowości zawodowej, dokumentacji działalności gospodarczej, rysunku zawodowego, zasad BHP i ochrony ppoż., podstawowych zasad ochrony środowiska, podstawowych przepisów prawa pracy oraz podstawowej problematyki prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem. Egzamin ustny obejmuje: technologię, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. 2012, poz. 1117), oraz na podstawie art. 3 ust. 4 Ustawy o Rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1182, ze zm.).

Rozporządzenie określa w szczególności warunki dopuszczania do egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza, oraz sposób przeprowadzania egzaminów.

Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych; określa ono zasady organizacji, wzory dokumentów, itd. , zastąpiło ono dotychczasowe rozporządzenie MEiN z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej (…. czyli obejmuje też kursy prowadzone na zasadach z wcześniejszego rozporządzenia)